Privacyverklaring voor het Ouderportaal

Privacyverklaring voor het Ouderportaal

Welkom op het InformatOnline web-platform (hierna het “Platform”).
Het Platform wordt beheerd door Basisschool Simonnet, Maenhoutstraat 68 – 9830 Sint-Martens-Latem, met ondernemingsnummer 0411-07-2637. De School is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op het Platform.
Door het gebruik van het Platform krijgt u toegang tot de diensten die worden aangeboden door onze School.
Het gebruik van het Platform is onderhevig aan specifieke Gebruiksvoorwaarden. De Privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden vormen een geheel en moeten samen worden gelezen.
Het gebruik van het Platform veronderstelt de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Zonder verwerking van deze persoonsgegevens kan u het Platform helaas niet gebruiken.
Wij vinden de bescherming van de persoonsgegevens erg belangrijk en beschermen deze daarom zo goed mogelijk. Zo zullen we er te allen tijde op toezien dat de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens wordt gerespecteerd, inclusief de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Welke persoonsgegevens wij via het Platform verwerken, waarom wij deze nodig hebben en hoe wij er mee omgaan, hebben wij hieronder uiteengezet.
De Privacyverklaring is enkel van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens op het Platform. Indien U via het Platform wordt doorverwezen naar een andere website, zal U rekening moeten houden met de voorwaarden welke voor die website van toepassing zijn.
U zal gevraagd worden om de Privacyverklaring, na deze aandachtig te hebben gelezen, goed te keuren. Dit bij een eerste inlog op het Platform en telkens wanneer de Privacyverklaring wordt gewijzigd. Indien u niet akkoord gaat met de Privacyverklaring, kan u helaas geen gebruik (meer) maken van dit Platform.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt bij gebruik van het Platform?
Het Platform is gekoppeld aan onze leerlingenadministratie. Door het toevoegen van het profiel van een leerling aan het Platform aan de hand van de unieke code die u van ons ontving, worden bepaalde persoonsgegevens (zoals achternaam en voornaam van de leerling; stamnummer van de leerling, klas en inschrijvingsgegevens van de leerling; domicilie- en facturatieadres(sen) van de leerling; en indien van toepassing, de Smartschoolreferentie van de leerling) geëxporteerd van onze leerlingenadministratie naar het Platform.
Verder verwerken wij de persoonsgegevens die u zelf aan ons verschaft (zoals uw e-mailadres) en bewaren wij informatie met betrekking tot de diensten aan u verleend via het Platform (zoals bestelde producten, gemaakte reservaties).
Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt
De persoonsgegevens worden op het Platform louter verwerkt teneinde de door u gevraagde diensten te kunnen aanbieden, namelijk:
• reservaties en bestellingen van producten en diensten afhandelen; en
• de geschiedenis van geplaatste en reeds afgesloten reservaties en bestellingen tonen.
We verzamelen tevens persoonsgegevens door middel van cookies op onze website (neem hieronder een kijkje bij “Cookies” voor meer informatie).
Verder zullen wij de persoonsgegevens verwerken wanneer en voor zover we hiertoe een wettelijke verplichting hebben.
Uw persoonsgegevens zullen niet zonder uw voorafgaande toestemming verder worden verwerkt voor doeleinden onverenigbaar met hierboven weergegeven doeleinden.
Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens door te geven aan onze aangestelde dienstverleners.
In het bijzonder geven wij u persoonsgegevens door aan onze dienstverlener Plantyn NV (met maatschappelijke zetel te Posthofbrug 6-8, bus 3, 2600 Berchem, ondernemingsnummer 0887.899.693), eigenaar en aanbieder van het Platform.
De toegang tot persoonsgegevens door onze aangestelde dienstverleners is beperkt tot de persoonsgegevens die zij redelijkerwijze nodig hebben met het oog op het vervullen van hun taken. Zij mogen geen persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden dan het verstrekken van hun diensten voor de School en zij zijn gehouden om te handelen in overeenstemming met de Privacyverklaring en het geldende Belgisch recht.
Alleen medewerkers van de School die met het oog op de uitoefening van hun taak toegang moeten hebben tot de persoonsgegevens van de Gebruiker krijgen hiertoe toegang. Alle medewerkers van de School zullen de meest recente Privacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden naleven.
Uw gegevens worden op geen enkele manier gecommercialiseerd en verkocht.
Wij hebben tevens het recht de persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde autoriteiten wanneer deze hier uitdrukkelijk om verzoeken of wij hiertoe een wettelijke verplichting hebben.
Geografische locatie van de persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door ons niet worden doorgegeven, opgeslagen of op een of andere manier worden verwerkt in een land buiten de Europese Economische Ruimte.
Bewaartermijn
De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Na deze termijn zullen ze worden verwijderd, tenzij de School wettelijk verplicht is om deze bij te houden of over een andere rechtmatige basis beschikt om deze persoonsgegevens verder te verwerken.
Veiligheid
Wij streven naar een veilige verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op het verlenen van de functionaliteiten van het Platform. We nemen de nodige passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of misbruik.
Cookies
Het Platform maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal op uw computer worden opgeslagen en ons toe laten u een aangenamere surfervaring te bezorgen.
De cookies worden gebruikt om uw gebruik van het Platform te vereenvoudigen en om statistische gegevens met betrekking tot gebruik van de website te verzamelen. Dit laat ons toe om het Platform te optimaliseren. De cookies worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden.
Wenst u liever geen cookies, dan kunt u deze steeds verwijderen en uitschakelen. Wij verwijzen u graag door naar de officiële websites van de door u gebruikte browser om te ontdekken hoe u de cookie-instellingen van uw browser kan aanpassen en voorkomen dat uw gegevens worden verzameld door de cookies op het Platform.
Indien u (bepaalde) cookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige delen van het Platform niet (optimaal) zullen werken en dat u niet alle functies op het Platform kan gebruiken.
Rechten van de Gebruiker
U heeft het recht uitsluitsel te vragen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens door ons, inzage te krijgen in deze persoonsgegevens en meer informatie inzake de verwerking ervan te vragen.
U heeft het recht een kopie te vragen van de gegevens die u ons heeft verstrekt en deze te ontvangen in een gestructureerde vorm. U heeft het recht ons te vragen deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
U heeft het recht onjuiste gegevens te laten verbeteren en de verwerking van uw gegevens te beperken. U heeft het recht ons te vragen uw gegevens te wissen.
U heeft het recht u te verzetten tegen het verder verwerken van uw gegevens. Indien u ons toestemming heeft gegeven uw persoonsgegevens te verwerken, kan u deze toestemming te allen tijde intrekken. In beide gevallen zullen we uw gegevens niet langer verzamelen en verwerken.
Indien u meent dat uw privacy rechten niet gerespecteerd worden, beschikt u over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u verblijft, waar u werkt of waar u meent dat de schending van uw privacy heeft plaatsgevonden.
U kan uw rechten in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving steeds kosteloos uitoefenen. We kunnen u vragen uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand onrechtmatig toegang zou krijgen tot uw gegevens.
Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kan u ons contacteren (zie hierna “Contact”).
Wijziging en beëindiging
We behouden ons het recht voor om de Privacyverklaring steeds te wijzigen en de wijzigingen steeds op het Platform weer te geven.
De Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 11 juni 2018.
Bij wijziging van de Privacyverklaring zal u opnieuw gevraagd worden om deze te aanvaarden. U heeft steeds recht om uw profiel te beëindigen met onmiddellijke ingang.
Contact
Alle vragen inzake uw privacy of de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht tot de directie of secretariaat, bereikbaar tijdens de schooluren op het telefoonnummer 09/282.78.70 of via e-mail op directie@basisschoolsimonnet.be – administratie@basisschoolsimonnet.be