Vreemde talenonderwijs

Onze school is in 1880 opgericht als Franstalige privéschool. Mevrouw Simonnet vond een goede kennis van Frans immers van essentieel belang voor de toekomstmogelijkheden van de leerlingen, gezien deze taal toen in ons land, maar ook in de rest van Europa en de wereld, een belangrijke positie innam.

Een korte voorgeschiedenis.

Eind jaren 40 van de vorige eeuw verliet onze school haar privéstatuut en werden we een vrije, gesubsidieerde basisschool. Sindsdien is het Nederlands de onderwijstaal. In het lessenrooster bleef Frans echter een belangrijke positie innemen, en onze school promootte, in samenwerking met de Franse ambassade en de Alliance Française, de taal ook buiten de klasmuren door het organiseren van Franse lessen op zaterdagvoormiddag. Honderden jongeren uit Latem en omliggende gemeenten leerden zo op onze school Frans ook al waren ze geen leerling op Simonnet.
Ondertussen is de maatschappij echter veranderd. Engels is een wereldtaal geworden, o.a. ten nadele van de rol van het Frans. Onze school paste zich aan en zo kreeg ook Engels een plaats in ons lessenpakket.

Ons vreemde talenonderricht ziet er momenteel als volgt uit:

Talensensibilisering vanaf de instapklas: onze kleuters gevoelig maken voor en bewust maken van het bestaan van een veelheid aan talen. Door hen met de talige diversiteit in contact te brengen, ontwikkelen zij een referentiekader waarin een positieve omgang met taaldiversiteit een centrale plaats krijgt. Ze ontwikkelen een attitude van openheid en gevoeligheid voor talige diversiteit. Daarnaast doen ze kennis en inzichten op over talen en ontwikkelen ze vaardigheden die hen helpen om vreemde talen te leren en de eigen moedertaal (het Nederlands, een dialect, een streektaal of een vreemde taal) verder te ontwikkelen. Op deze manier biedt talensensibilisering leerlingen een unieke voorbereiding op een geglobaliseerde, meertalige en multiculturele samenleving waarin mensen elkaars taal en cultuur respecteren. Zo spelen we in op de andere talen die sommige kleuters thuis spreken om de aandacht te vestigen op de taaldiversiteit.

Taalinitiatie Frans vanaf instapklas. Taalinitiatie is erop gericht onze jongere kinderen in te wijden in één vreemde taal, die later formeel wordt aangeleerd. Taalinitiatie vormt dus de opstap naar ons vreemdetalenonderwijs in de lagere school. Kenmerkend voor taalinitiatie is de speelse manier waarop het gebeurt, meestal via een muzische aanpak, waarin het auditieve en andere zintuiglijke waarnemingen en mondelinge interactie een prominente rol krijgen. In onze kleuterschool initiëren we de kleuters via liedjes, gedichtjes, rijmpjes, … Via herhaling leren we hen bovendien al heel wat basiswoorden en -zinnen, zoals de dagen van de week, de basiskleuren, iemand begroeten, afscheid nemen, …

Formele Franse lessen in de lagere school. In het eerste en tweede leerjaar gebeurt dit tijdens de facultatieve lesuren, omdat het decreet op het basisonderwijs vreemde talenlessen in de eerste graad verbiedt! Begrijpe wie kan, want alle taalpedagogen en ontwikkelingspsychologen pleiten ervoor om vreemdetalenonderricht net zo vroeg mogelijk op te starten … Van het derde tot en met het zesde leeerjaar is Frans een belangrijk onderdeel van ons lessenrooster. In 2011 ontvingen we op de Franse ambassade van de Franse ambassadeur een prijs omwille van de kwaliteit van onze Franse lessen.

Formele Engelse lessen vanaf het vijfde leerjaar, tijdens de facultatieve lesuren. Door onze talensensibilisering vanaf de kleuterschool, en gezien het feit dat kinderen vaak met Engels in aanraking komen, pikken ze de leerstof Engels goed op.