Pedagogisch project

Kinderen degelijk onderwijs verstrekken, in een pluralistisch klimaat waar er tijd en ruimte is om zichzelf te ontplooien, waar ieder kind positief wordt benaderd en gerespecteerd, waar we aandacht schenken aan de samenleving, cultuur en talen.

Intro

Kinderen degelijk onderwijs verstrekken, in een pluralistisch klimaat waar er tijd en ruimte is om zichzelf te ontplooien, waar ieder kind positief wordt benaderd en gerespecteerd, waar aandacht wordt geschonken aan de samenleving, cultuur en talen … . Samen met het bestuursorgaan van onze vzw basisschool Simonnet werkte het pedagogisch personeel op basis van deze algemene uitgangspunten een pedagogisch project uit.

Kwalitatief onderwijs

De leerplannen van het OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap) dienen als leidraad en helpen ons om de wettelijke doelstellingen en eindtermen te realiseren. Hiervoor maken we gebruik van actuele leermiddelen en pedagogische inzichten.

De nabije leefwereld van de leerlingen is het aanknopingspunt. We zien er op toe dat ieder kind een maximum aan aandacht en een zoveel mogelijk gedifferentieerd programma krijgt, rekening houdend met de specifieke kwaliteiten en interesses.

Een uitgebreide zorgwerking, zowel binnen de klas als op schoolniveau, zorgt er voor dat alle leerlingen, ook de leerlingen met (tijdelijke) problemen, met leerproblemen of leerlingen met een groot ontwikkelingspotentieel, aan hun trekken komen. Een digitaal leerlingvolgsysteem, een vlotte communicatie tussen alle participanten (ouders, leerlingen, personeel, CLB, externe partners, …) en voortdurende zelfreflectie staan hiervoor borg.

Speerpunten van ons onderwijs zijn vreemde talenonderricht (Frans en Engels, quasi uniek in Vlaanderen!);  differentiatie (Exentrawerking voor kinderen met een groot ontwikkelingspotentieel, extra zorg voor leerstoornissen), creatieve ontplooiing en mentaal welbevinden.

Opvoeding

We vinden dat ons onderwijs nauw samenhangt met een goede opvoeding. Deze opvoeding gebeurt in nauwe wisselwerking met thuis.

We verwachten van onze leerlingen dat ze zich zowel qua taalgebruik als qua houding beleefd en respectvol gedragen. Ze vertegenwoordigen immers onze school. Die houding streven we niet alleen tijdens de lessen na, maar ook in de refter, op de speelplaats en overal waar onze school verantwoordelijk is voor de kinderen.

Discipline is belangrijk op onze school. Leerlingen moeten luisteren naar het personeel, op basis van respect voor elkaar. De leerkrachten zorgen er voor dat dit respect op een serene manier kan groeien.

Onze school is een sociale gemeenschap. De leerlingen leren zorg te dragen voor zichzelf maar ook voor andere kinderen. Empathie is een sleutelwoord: hoe voelt de andere zich? Hoe zou ik mij voelen? Deze eenvoudige vraagjes leiden tot verdraagzaamheid, zowel binnen als buiten de school.
Zelfstandigheid is een ander sleutelwoord op onze school. We leren onze kinderen zelfredzaam zijn, we leren ze zo zelfstandig mogelijk te functioneren.

De modelfunctie van onze leerkrachten is een belangrijke factor in dit opvoedingsproces. Hun inzet, werkhouding en enthousiasme dragen ze over op de leerlingen.

Sociaal-emotioneel welzijn

Een vriendelijk onthaal en een familiale sfeer zorgen voor een klimaat waarin onze leerlingen zich thuis voelen. Dat is een basisvoorwaarde om een efficiënt leerproces op gang te brengen. De infrastructuur van onze school, met verschillende huisjes, hoekjes en pleintjes, zorgt voor een warm en gezellig gevoel. Ook in onze klaswerking voorzien we tijd om aan de sociale dynamiek te werken. In ons organigram tenslotte voorzien we extra uren en personeel om onze leerlingen op sociaal-emotioneel vlak te begeleiden.

Onze sociaal-emotionele begeleiding, met een buddywerking, een klankbank, een uitlaatklep en een speciaal opgeleid personeelslid, kreeg als best practice een subsidie van de Koning Boudewijnstichting.

We trekken ons familiaal karakter ook door naar de familie van onze leerlingen. We organiseren activiteiten die aan communityvorming doen: naar een voetbalwedstrijd of een concert gaan, een schoolfuif organiseren, een ouderontbijt aanbieden op de eerste schooldag, … .

Gezondheid en beweging

Onze school heeft een uitgebreid gezondheidsbeleid. We bieden enkel water aan bij het eten. Wat de warme maaltijden betreft, voorzien we op donderdag een vegetarische maaltijd en bieden we wekelijks vis aan. We promoten het eten van fruit als tussendoortje.

Onze kleuters krijgen maar liefst 3 lesuren lichamelijke opvoeding per week, gegeven door een vakleerkracht. De derde kleuterklas tot en met het vierde leerjaar krijgen zwemlessen. In verschillende klassen doen de leerkrachten ook yoga met de leerlingen.

Steeds zoeken we naar nieuwe inzichten om onze kinderen gezond op te voeden, o.a. door projecten over staand leren en lopen te integreren in de lessen.

Muzische vorming

Onze leerlingen leren zich te uiten via de verschillende domeinen: beeld, drama, muziek, media en beweging. Vanuit deze diverse invalshoeken nodigen we onze leerlingen uit hun indrukken te uiten. Regelmatig werken we hiervoor klasoverschrijdend samen om het groepsgevoel te versterken.

Tweejaarlijks zetten we een groot cultureel project op, telkens met een internationaal gerespecteerd Vlaams kunstenaar. Zo doen onze leerlingen unieke ervaringen-voor-het-leven op. We proberen een klassiek concert mee te pikken, naar toneel te gaan, naar een expositie, we brengen extra toneelvoorstellingen naar school, … .

Pluralisme

Bovenstaande kernpunten vertrekken steeds vanuit één overtuiging: verdraagzaamheid en pluralisme. We kijken met een open blik naar de maatschappij en de wereld. Respect voor andere culturen, afkomst, huidskleur, levensbeschouwing, … staat centraal. Hierbij behoudt onze school een neutraal karakter. Als één van de weinige vrije basisscholen in Vlaanderen, bieden we onze leerlingen een algemeen vak maatschappelijke vorming aan.