Private stichting: Mevrouw Simonnet

De subsidiëring door het departement Onderwijs van de Vlaamse overheid is voor de meeste, zoniet alle, scholen ruimschoots ontoereikend.

Ook Simonnet moet het jaarlijks tekort bij elkaar fietsen door schoolfeesten, tombola’s en verkoopsacties allerhande. Gelukkig kunnen we beroep doen op ondersteuning door de Raad van Bestuur, ouderraad en oud-leerlingenbond. Om de financiële toekomst van onze school te garanderen, is er daarnaast een Private Stichting opgericht. Deze stichting kan schenkingen, legaten en levensverzekeringen ontvangen:

  • Schenkingen: de Private Stichting kan schenkingen van roerende goederen (juwelen, meubelen, kunstwerken, …) ontvangen zonder dat er belastingen moeten op betaald worden. Schenkingen van onroerende goederen (gebouwen, gronden) gebeuren via een notariële akte, waarbij de Stichting de rechten op de waarde betaalt.
  • Legaten of duo-legaten: u kunt (on)roerende goederen opnemen in uw laatste wilsbeschikking met de Private Stichting als begunstigde. Uw notaris kan u hierover in alle vertrouwelijkheid verder informeren.
  • Levensverzekering: de Stichting kan als begunstigde worden aangeduid. Ook hier zal het de Stichting zijn die de successierechten betaalt.

Op www.mijntestament.be of bij uw notaris vindt u alle informatie over giften, schenkingen en legaten aan het goede doel.

Voorzitter van de Private Stichting Mevrouw Simonnet is de heer Jean Walraedt. U kan hem contacteren via walraedt.jean@skynet.be of via de directeur van Simonnet: directie@basisschoolsimonnet.be.