Gebruiks-en algemene voorwaarden voor het ouderportaal

Gebruiks- en Algemene Voorwaarden voor het Ouderportaal

 

Welkom op het InformatOnline web-platform (hierna het “Platform”).

Het Platform wordt beheerd door Basisschool Simonnet, Maenhoutstraat 68, 9830 Sint-Martens-Latem – ondernemingsnummer 0411-07-2637.

Door het gebruik van het Platform krijgt u toegang tot de diensten die worden aangeboden door onze School.

Het gebruik van het Platform is onderhevig aan specifieke gebruiks- en algemene voorwaarden, zoals hierin beschreven. De Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. U kan de meest recente versie steeds op het Platform terugvinden.

U zal gevraagd worden om de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden, na deze aandachtig te hebben gelezen, goed te keuren. Dit bij een eerste inlog op het Platform en telkens wanneer de Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd. Indien u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden kan u helaas geen gebruik (meer) maken van dit Platform.

De bescherming van uw persoonsgegevens die worden verwerkt bij het gebruik van het Platform is onderworpen aan een aparte Privacyverklaring. Deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring vormen een geheel en moeten samen worden gelezen.

Garantie en verantwoordelijkheid van de Gebruiker

Als Gebruiker kan u een profiel aanmaken. Uw profiel als Gebruiker is persoonlijk en mag niet worden doorgegeven of gebruikt door een andere persoon dan de Gebruiker.

Teneinde het gebruik van het Platform te activeren, dient u het profiel van minstens één leerling toe te voegen aan de hand van de unieke code die u van ons ontving. Welke modules, producten en diensten beschikbaar zijn op het Platform is afhankelijk van het profiel van de leerling. Indien een leerling wordt uitgeschreven uit onze School, zal het profiel van deze leerling automatisch worden verwijderd.

Als Gebruiker draagt u de verantwoordelijkheid om het vertrouwelijk en persoonlijk karakter van uw profielgegevens te bewaren. Het gebruik van het Platform is niet toegestaan voor personen onder de 16 jaar.

Beschrijving van de functionaliteiten en diensten van het Platform

U kan via het Platform:

  • profielen van leerlingen toevoegen aan de hand van de unieke code;
  • reservaties maken voor bepaalde diensten die de School aanbiedt (zie hierna “Module Reservaties”);
  • producten aankopen aangeboden door de School (zie hierna “Module Schoolwinkel”);
  • boeken en daaraan gerelateerde producten reserveren (zie hierna “Module Standaard Boekhandel”); en
  • de geschiedenis van geplaatste reservaties en bestellingen bekijken.

Voorwaarden specifiek verbonden aan de modules

Het Platform biedt toegang tot 3 verschillende modules:

  1. Module Reservaties

Algemeen

De module reservaties biedt Gebruikers de mogelijkheid om reservaties te maken voor de warme maaltijden.

De reservatie van de warme maaltijden moet ten laatste gebeuren de dag zelf om 9 uur.

Een reservatie gemaakt via het Platform is pas geldig nadat ze door de School aanvaard of bevestigd werd via het Platform.

Een wijziging of verwijdering van de reservatie dient zo snel mogelijk aan de School meegedeeld te worden via het Platform en dient door de School bevestigd te worden. Bevestigde reservaties kunnen door de Gebruiker ten laatste om 10 uur op de dag van de reservatie gewijzigd of verwijderd worden.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief alle verplicht door de Gebruiker te dragen taksen of belastingen.

Er worden geen extra reservatie- of administratieve kosten aangerekend.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de diensten zoals het woordelijk wordt omschreven

Betaling

De gereserveerde diensten worden via de schoolfactuur aan de Gebruiker aangerekend.

  1. Module Schoolwinkel

Algemeen

De module schoolwinkel biedt Gebruikers de mogelijkheid om aan de School gerelateerde producten (zoals bijvoorbeeld kledij) online aan te kopen.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief alle verplicht door de Gebruiker te dragen taksen of belastingen.

Er worden geen extra reservatie- of administratieve kosten aangerekend.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven.

Aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Gebruiker mogelijk te maken. Als de School gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze decoratief bedoeld en kunnen deze elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de School niet.

Wanneer de Gebruiker specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, of leveringstermijn, verzoeken wij de Gebruiker om vooraf contact op te nemen met het secretariaat.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de School. De School kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Betaling

Voor de betaling van de geselecteerde producten wordt de Gebruiker doorgestuurd naar de website van MultiSafepay.

Na betaling ontvangt de Gebruiker een e-mail met een bevestiging van de bestelling en betaling. Deze e-mail geldt als aankoopbewijs.

De School is steeds gerechtigd een bestelling te weigeren.

Bij niet-betaling is de bestelling ongeldig, werden de producten niet aangekocht door de Gebruiker en kan de Gebruiker de producten niet komen afhalen.

Levering en uitvoering van de overeenkomst

Indien van toepassing, vindt de Gebruiker in de bovenvermelde bevestigingse-mail meer informatie over de plaats waar en het tijdstip waarop de bestelde producten kunnen worden afgehaald.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de afhaling, moeten door de Gebruiker onverwijld worden gemeld aan de School.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Gebruiker vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de producten fysiek in bezit heeft gekregen.

Herroepingsrecht

De Gebruiker heeft het recht om zonder opgave van redenen de aankoop te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen volgend op de afhaling van de producten, voor zover de producten vergezeld zijn van de originele verpakking en niet werden gebruikt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker de School (zie hierna “Contact”) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen en dit voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Indien de Gebruiker de overeenkomst herroept, zal de School alle tot op dat moment van de Gebruiker ontvangen betalingen, aan de Gebruiker terugbetalen. De School mag hiermee wachten tot de producten terugbezorgd zijn.

Garantie

De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde product wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het product.

De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de afhaling van het product door de consument.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Gebruiker een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, valpartijen, gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de was-instructies, aanpassingen of wijzigingen aan het product, hardhandig gebruik of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Intellectuele eigendom

Het Platform werd ontwikkeld en is eigendom van Plantyn NV, met maatschappelijke zetel te Posthofbrug 6-8, bus 3, 2600 Antwerpen, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0887.899.693 (hierna “Plantyn”).

U begrijpt en aanvaardt dat het Platform volledig en exclusief eigendom is van Plantyn met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, waarvan u de geldigheid niet betwist.

Als Gebruiker geniet U van een niet-exclusief, niet overdraagbaar recht tot toegang en persoonlijk gebruik van het Platform op voorwaarde dat U volledig aan de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden voldoet.

Behoudens schriftelijk toestemming van Plantyn mag u nooit op geen enkele wijze het Platform, haar inhoud of andere bestanddelen, gedeeltelijk of volledig, rechtstreeks of onrechtstreeks, wijzigen, kopiëren of ter beschikking stellen aan derden.

Beperking van garanties en aansprakelijkheid / Vrijwaring

Behoudens in geval van schade voortvloeiend uit bedrog, opzet of grove schuld van de School of Plantyn, zullen de School en Plantyn, en hun bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers (hierna gezamenlijk hun “Aangestelden”) niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele of gevolgschade.

U begrijpt en aanvaardt dat u de School en Plantyn, en hun Aangestelden vrijwaart van alle vorderingen tot aansprakelijkheid, schade en/of kosten voortkomende uit uw onrechtmatig gebruik van het Platform of het op een andere manier schenden van deze Gebruiksvoorwaarden.

Links naar andere websites

In het geval u via het Platform wordt doorverwezen naar een andere website (bijvoorbeeld de website van Standaard Boekhandel), zal u rekening moeten houden met de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden die voor die website gelden.

Wijziging en beëindiging

We behouden ons het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden steeds te wijzigen en de wijzigingen steeds op het Platform weer te geven.

De gebruiksvoorwaarden werd het laatst gewijzigd op 11 juni 2018.

Bij wijziging van de Gebruiksvoorwaarden zal U opnieuw gevraagd worden om deze te aanvaarden. U heeft steeds recht om uw profiel te beëindigen met onmiddellijke ingang.

Onverminderd haar andere rechten, behoudt de School zich steeds het recht voor om, op elk ogenblik en voor om het even welke reden, zonder enige schadevergoeding of voorafgaande opzeg, uw profiel stop te zetten en uw toegang en verder gebruik van het Platform niet langer toe te laten.

Toepasselijk recht, contact en bevoegde rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Ingeval uw klacht niet minnelijk zou kunnen opgelost worden, zal de rechtbank te Gent bevoegd zijn om te oordelen over elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden.

Contact

Alle vragen inzake het gebruik van het Platform kunnen worden gericht tot het secretariaat, bereikbaar tijdens de schooluren op het telefoonnummer 09/282.78.70 of via e-mail op administratie@basisschoolsimonnet.be.